Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Beauty Box


Sklep internetowy Beauty Box prowadzony jest przez Beauty Box Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502 Warszawa, ul. Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000420073 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010344064 (dalej Beauty Box).

DEFINICJE:
e- Karta Prezentowa Beauty Box – wydawany przez Beauty Box dokument uprawniający posiadacza do nabycia towarów w sklepie Beauty Box. Karta Prezentowa wydawana jest w formie bonu towarowego w postaci plastikowej karty.
Infolinia Beauty Box – biuro obsługi Klienta oraz centrum informacji, dostępne pod numerem telefonu +48 784 066 274
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego Beauty Box, w tym w szczególności dokonująca zakupów za jego pośrednictwem.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Beauty Box, w której Klient umieszcza wybierane produkty, przeznaczone do zakupu. Widoczne w koszyku produkty Klient możne poddać weryfikacji, zmianie lub zrezygnować z dokonania zakupu, jak również skorzystać z posiadanego kodu rabatowego przed dokonaniem płatności.
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Witosa 31, 00-001 Warszawa, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Beauty Box podmiot, pośredniczący przy realizacji zamówień.
Sklep Internetowy Beauty Box – prowadzony przez Beauty Box Sp. z o. o. sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.beautyboxbyklp.com.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym beautyboxbyklp.com, na której przedstawione są informacje na temat oferowanych produktów.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, świadczące jednoznacznie o zawarciu umowy kupna, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, zwane w dalszej części „Umową”.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego beautyboxbyklp.com, w szczególności wskazuje procedurę składania zamówień, dostarczania zakupionych produktów do Klienta oraz możliwych metod płatności.
2. Ponadto Regulamin określa uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz zawiera zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Niezbędnym do korzystania ze Sklepu Internetowego beautyboxbyklp.com, w tym w szczególności do składania zamówień na wybrane z oferty Beauty Box produkty jest komputer lub urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej umożliwiającej bezpieczną eksploracją treści oraz aktywne konto poczty elektronicznej typu e-mail.
4. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego www.beautyboxbyklp.com zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego beautyboxbyklp.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
6. Beauty Box nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego beautyboxbyklp.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub spowodowane niekompatybilnym oprogramowaniem infrastruktury technicznej Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.beautyboxbyklp.com .

§ 2
Składanie zamówień
1. Przeglądanie oferty Sklepu internetowego Beautyboxbyklp.com oraz umieszczanie wybranych produktów w koszyku nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
2. Warunkiem dokonania zakupu wybranych produktów jest złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym beautyboxbyklp.com poprzez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie www.beautyboxbyklp.com .
3. Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.
4. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Beauty Box, jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się On z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .
5. Płatność za wybrane produkty lub usługi następuje po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, w tym celu w formularzu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania lub zameldowania oraz wskazać wybrany sposób płatności i odbioru przesyłki.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Beauty Box Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient dopuszcza się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Beauty Box,
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w Magazynie Beauty Box. Przekazanie kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia osobie, która kod posiada.

§ 4
Informacje o produktach
1. Informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Beauty Box, dostępne również na stronie internetowej www.beautyboxbyklp.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazane na stronach internetowych Beauty Box oraz w Sklepie Internetowym Beauty Box zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
3. Ceny produktów wskazane na stronach internetowych Beauty Box oraz w Sklepie Internetowym Beauty Box nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
5. Promocje w Sklepie Internetowym Beauty Box nie łączą się, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5
Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Beauty Box przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wejść na stronę Sklepu Internetowego Beauty Box;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Koszyk” (lub równoznaczny);
c) wybrać sposób dostarczenia lub odbioru przedmiotu zamówienia;
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie i zapłać” (lub równoznaczny).
3. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy z Beauty Box na zakup zamówionego produktu.
5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Beauty Box zamówienia, złożonego przez Klienta.
6. Beauty Box zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.
7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych niezbędnych dla wykonania dostawy, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Beauty Box nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6
Modyfikacje Zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Beauty Box przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu rezygnacji Klienta.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową, na adres wskazany w otrzymanym od Beauty Box mailu, będącym potwierdzeniem złożenia zamówienia lub telefonicznie.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 7
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Zapłaty za przedmiot zamówienia należy dokonać przelewem w systemie PayU, z góry. Regulamin PayU, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/Regulaminy-i-informacje.
2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Beauty Box lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów lub podmiotu, który kody Beauty Box otrzyma na zasadach określonych w odrębnej umowie, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym Beauty Box.
3. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanej promocji. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że Regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 8
Czas realizacji zamówień
1. Beauty Box zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego Beauty Box przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Przedmiot zamówienia zastanie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta.
2. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Beauty Box nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z przyczyn od niej niezależnych.

§ 9
Warunki reklamacji
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupione produkty w terminie 2 (dwóch) lat licząc od daty wydania mu danego towaru. Klient obowiązany jest złożyć reklamację na piśmie wysyłając ją na adres siedziby Beauty Box sp. z o.o. lub elektronicznie pisząc na adres: reklamacje-beautybox@la-perla.pl
2. Klient dokonując reklamacji obowiązany jest opisać wadę produktu oraz wskazać swoje żądanie, tj. może on:
a) żądać usunięcia wady albo
b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).
3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanych produktów.
4. Reklamowane produkty można dostarczyć osobiście lub wysłać za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wysyłając je na adres siedziby spółki Beauty Box sp. z o.o.
5. Beauty Box jest zobowiązana wymienić produkt wadliwy na produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Beauty Box może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, zaś żądanie Klienta można zaspokoić inaczej.
6. Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, po uwzględnieniu żądania Klienta, cena produktu powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
7. W terminie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Beauty Box ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Beauty Box nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Beauty Box odpowiada wobec Klienta za sprzedane produkty z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Beauty Box nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, cena i ewentualne inne koszty zawarcia umowy zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie.
10. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
11. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, zaś zastosowanie w takim przypadku znajdą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.
2. W celu rezygnacji z zamówienia należy skontaktować się z biurem zamówień, na adres poczty elektronicznej, z której przesłany był mail, będący potwierdzeniem złożonego zamówienia lub na adres reklamacje-beautybox@la-perla.pl.
3. Rezygnację należy potwierdzić kontaktując się z Beauty Box, za pośrednictwem Infolinii Beauty Box.
4. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Beauty Box w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Beauty Box bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktów), chyba że produkty zostały rozpakowane w sposób naruszający ich istotne zabezpieczenia (zerwanie plomb, zabezpieczeń z przeznaczeniem do jednorazowego otwarcia).
5. Termin na odstąpienie od umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
6. Klient obowiązany jest do zwrotu produktów, co do których odstąpił od Umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Produkty mogą zostać zwrócone:
a) Osobiście, w magazynie Beauty Box;
b) poprzez wysłanie paczki na adres siedziby Spółki Beauty Box sp. z o.o. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
7. Po otrzymaniu produktów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy, Beauty Box niezwłocznie zwróci Klientowi cenę oraz ewentualne koszty przesyłki. Jeżeli Klient nie wskaże w oświadczeniu o odstąpieniu numeru rachunku bankowego, na który należy wykonać zwrot ceny i ewentualnych kosztów przesyłki, zwrot zostanie dokonany na numer rachunku bankowego, z którego opłacone zostało zamówienie. Zwroty gotówkowe będą z kolei realizowane w magazynie Beauty Box.

§ 11
Promocje
1. Na stronach Sklepu Internetowego Beauty Box mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c) pakiet promocyjny- obniżający cenę zestawu zawierającego więcej niż jeden produkt, objętych promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo indywidualnie do aktualnej Promocji obowiązujący po spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze.
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego Beauty Box, chyba że Regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet promocyjny, rezygnacja z zakupu lub odstąpienie Klienta od umowy zawartej na odległość może dotyczyć wyłącznie całego pakietu. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów lub usług wchodzących w skład pakietu.
5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 13
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest BEAUTY BOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-502), ul. Łowicka 21B/1, NIP: 7010344064, REGON: 146126038, KRS: 0000420073. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia i korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy. Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne dla wywiązania się z zawartej umowy lub jeżeli wynika to wprost z obowiązujących przepisów prawa.
Beauty Box sp. z o.o. zapewnia, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dane osobowe nie będą również profilowane, za wyjątkiem ewentualnych plików Cookies na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykonania zawartych umów.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są administrowane posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tj. bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować się z Administratorem pisemnie – drogą tradycyjną lub pisząc na adres e-mail: biuro@beautyboxbyklp.com. Nadmieniamy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Beauty Box dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Beauty Box były na najwyższym poziomie, jednakże Beauty Box nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Beauty Box w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Beauty Box, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie internetowej www.beautyboxbyklp.com .
2. Beauty Box nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
5. Regulaminowi wykonywania zabiegów w Klinice Beauty Box oraz Regulaminowi Promocji w Klinice Beauty Box, dostępnymi na stronie internetowej www.beautyboxbyklp.com oraz w każdej Placówce Beauty Box.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.
8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Beauty Box używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy Prawo własności przemysłowej.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Beauty Box, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Beauty Box zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.